Skip to main content
鍾兆匡醫生

鍾兆匡醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 眼科專科醫生

專業資格

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院院士(眼科)
  • 香港眼科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(眼科)