Skip to main content

沈醫生

沈佩怡醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 麻醉科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港麻醉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)