Skip to main content
鍾健華醫生

鍾健華醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 急症科專科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港急症科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(急症科)
  • 英國利物浦大學熱帶病及衞生學文憑