Skip to main content
龍浩鋒醫生

龍浩鋒醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 內科腫瘤科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港大學分子及診斷病理學深造文憑
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)