Skip to main content
司徒達麟醫生

司徒達麟醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 心胸肺外科專科醫生

專業資格

  • 英國劍橋大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科) 

其他
心胸肺外科醫生