Skip to main content
陳穎生醫生

陳穎生醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 疼痛醫學專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 澳洲及紐西蘭麻醉科醫學院院士
  • 香港麻醉科醫學院院士
  • 香港麻醉科醫學院疼痛科文憑
  • 香港醫學專科學院院士(麻醉科)

其他
疼痛醫學醫生