Skip to main content
鄺國柱醫生

鄺國柱醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 呼吸系統科專科醫生

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

其他
呼吸系統科醫生