Skip to main content
譚君偉醫生

譚君偉醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港家庭醫學學院院士
  • 澳洲皇家全科醫學院院士
  • 香港中文大學家庭醫學文憑
  • 香港大學兒童及青少年健康深造文憑
  • 香港中文大學婦女健康學士後文憑
  • 倫敦大學臨床皮膚學深造文憑