Skip to main content
梁慧康教授

梁慧康教授

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 腦神經科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)