Skip to main content

2019 冠狀病毒病更新

胡志遠醫生

胡志遠醫生

中大醫院職銜

腸胃肝臟科專科醫生

大學職銜

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士 
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港內科醫學院院士