Skip to main content

特別公佈

林焯森醫生

林焯森醫生

中大醫院職銜

 • 顧問醫生
 • 心臟科專科醫生

專業資格

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 香港內科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(內科)
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院醫療資訊管理文憑
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
 • 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
 • 美國心臟科學院院士