Skip to main content

特別公佈

甄秉言教授

甄秉言教授

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 心臟科專科醫生

專業資格

  • 澳洲墨爾本大學內外全科醫學士
  • 澳洲蒙納殊大學醫學博士
  • 澳洲皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 美國心臟科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)