Skip to main content
李文軒醫生

李文軒醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 婦產科專科醫生

專業資格

  • 英國倫敦大學內外全科醫學士
  • 香港婦產科學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(婦產科)
  • 英國皇家婦產科醫學院榮授院士
  • 英國皇家婦產科醫學文憑