Skip to main content
龔南誠醫生

龔南誠醫生

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 腸胃肝臟科專科醫生

專業資格

  • 英國紐卡素大學內外全科醫學士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 香港內科醫學院院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士