Skip to main content

特别公布

专职医疗

我们的服务

物理治疗服务: 

 • 运动医学及骨骼肌肉复康 

 • 脑神经复康 

 • 心肺复康 

 • 癌症复康 

 • 产前及产后运动 

职业治疗服务: 

 • 日常生活活动评估及训练  
 • 认知功能评估及训练  
 • 家居安全评估  
 • 复康支具及辅助器具  

营养服务: 

 • 营养谘询 

 • 体重管理 

言语治疗服务: 

为一般及特殊情况提供评估及治疗,包括: 

 • 腭裂及颅面异常 

 • 吞咽障碍 

 • 流畅障碍 

 • 听力障碍 

 • 语音障碍 

 • 神经性沟通障碍 

 • 社交沟通障碍 

 • 声线障碍 

听力服务:

 • 提供听力筛查、检查及治疗 

收费

医疗团队

查看全部

中大教授团队

中大医院专职医疗团队