Skip to main content
莊俊榮先生

莊俊榮先生

中大醫院職銜

註冊物理治療師

專業資格

  • 註冊物理治療師
  • 香港理工大學物理治療學(榮譽) 理學士
  • 香港理工大學手法物理治療理學碩士