Skip to main content
尹懷信教授

尹懷信教授

中大醫院職銜

  • 顧問醫生
  • 耳鼻喉科專科醫生

專業資格

  • 英國皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)