Skip to main content

特別公佈

賴寶山教授

賴寶山教授

中大醫院職銜

 • 顧問醫生
 • 外科專科醫生

專業資格

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 香港中文大學醫學博士
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
 • 英國格拉斯哥皇家醫學院外科院士
 • 澳洲皇家醫務行政學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(社會醫學)
 • 英國皇家內科醫學院公共衛生科院士