Skip to main content

分娩中心

5/F, 香港中文大学医院

查询

列印

分娩服务

 

自然分娩

 • 独立分娩室
 • 伴侣 / 家人陪产及剪脐带
 • 非药物类镇痛

     - 分娩池水疗
     - 分娩球
     - 音乐
     - 按摩
     - 经皮神经电刺激镇痛疗法

 • 药物类镇痛

     - 笑气
     - 无痛分娩

 • 协助分娩体位
 • 尽早与婴儿作肌肤接触
   

剖腹分娩

 • 手术前及手术后的常规观察及护理
 • 伴侣 / 家人在手术室陪伴及剪脐带
 • 尽早与婴儿作肌肤接触
 • 提供压力袜

收费

服务时间

 • 星期一至星期日及公众假期:
  24小时
 •  

联络我们

 • (852) 3946 6820

 • email OGservice@cuhkmc.hk

 • 5/F, 香港中文大学医院